دسته: برنامه نویسی

نگاهی به معماری تمیز Clean Architecture

معماری تمیز بسیاری از برنامه نویسها در هنگام شروع یک پروژه ی جدید با این سوال مواجه میشوند که چگونه ساختار پروژه را طراحی کنند تا در آینده بهترین عملکرد…