سامانه جامع داوری

  • سامانه جامع داوری

سامانه جامع داوری برای آموزش رایگان داوران حقوقی و نمایش اطلاعات داوران برتر حقوقی جهت نمایش به عموم و اطلاع از رزومه و وضعیت اطلاعات و گواهینامه های آنها جهت انتخاب داور برتر

نام سامانه : سامانه جامع داوری
مدت زمان اجرا : در حال اجرا
کارفرما : شرکت فناور گستر روبینا
کار صورت گرفته : طراحی و اجرای طرح و اکنون در مرحله پشتیبانی و اجرایی شدن و توسعه امکانات بیشتر میباشد.

ا